Tìm kiếm
Logo ZKTeco Việt Nam

Nhận dạng khuôn mặt ánh sáng có cấu trúc 3D

ZKTeco áp dụng kỹ thuật hình ảnh bề mặt 3D tiên phong và phát triển tính năng Nhận dạng khuôn mặt có cấu trúc 3D, công nghệ này chủ động chiếu ánh sáng tới một đối tượng và quan sát mã hóa ánh sáng của bề mặt đối tượng để tính toán sự chênh lệch giữa các mẫu được chiếu ban đầu và các mẫu quan sát bị biến dạng bởi bề mặt.

Toàn cầu phủ sóng
hơn 100 quốc gia và khu vực

Trang chủ
Công nghệ
Điểm mạnh
Chi nhánh và Công ty con
0
Cơ sở sản xuất
50
Trung tâm R&D
50
Nhân viên toàn cầu
120